Auglýstu á vef Kjarnans

Kjarninn er fyrir alla. Kjarnanum er ekkert óviðkomandi og endurspeglast það í efnisvalinu. Kjarninn segir fréttir auk þess að senda frá sér ítarlegar fréttaskýringar um málefni líðandi stundar. Helsta aðgreining Kjarnans frá öðrum miðlum er að hann leggur áherslu á gæði og dýpt. Hann höfðar til fólks sem hefur áhuga á að vita meira og skilja kjarna málsins. Við kjósum að kalla þennan hóp fróðleikssælkera.

Viltu komast í snertingu við lesendur Kjarnans? 

Fyrir verðskrá og upplýsingar um sölu vefborða á Kjarnanum hafðu samband með því að senda póst á sala@kjarninn.is.