Auglýstu á vef Kjarnans

Viltu komast í snertingu við lesendur Kjarnans? 

Kjarninn er fyrir alla, en helsta aðgreining Kjarnans frá öðrum miðlum er að hann leggur áherslu á gæði og dýpt. Hann höfðar til fólks sem hefur áhuga á að vita meira og skilja kjarna málsins.

Kjarninn býður ýmsa kosti fyrir auglýsendur; vefauglýsingar á Kjarnanum, birtingar í Morgunpósti Kjarnans og fasta samninga um birtingar.

Helstu stærðir á vefnum má sjá hér að neðan.Best er að nálgast frekari upplýsingar með því að hafa beint samband sölustjóra auglýsinga.

Guðni Einarsson gudni@kjarninn.is sími 763-4132.

Kjarninn sér einnig um sölu auglýsinga fyrir vefinn Hlaup.is.

-

Helstu stærðir vefauglýsinga á Kjarnanum.