Starfsfólk

Þórður Snær Júlíusson
ritstjóri
Þórunn Elísabet Bogadóttir
aðstoðarritstjóri
Magnús Halldórsson
blaðamaður
Hjalti Harðarson
framkvæmdastjóri
Birgir Þór Harðarson
vefstjóri / blaðamaður

Kjarninn

Verkefni Kjarnans

Kjarninn er fjölmiðill sem leggur áherslu á að upplýsa lesendur sína. Hann rannsakar og skýrir fyrir þeim það sem á sér stað í samfélaginu. Í Kjarnanum er lögð áhersla á gæði og dýpt. Hann segir ekki allar fréttir, heldur einbeitir sér að því að segja ítarlega og vel frá málunum sem skipta máli.

Ritstjórn Kjarnans leggur áherslu á að taka þátt í umræðunni á vitrænan hátt og að styðja við fréttaflutning sinn með vísun í staðreyndir. Með því greinum við kjarnann frá hisminu fyrir lesendur okkar.

Kjarninn er fyrst og síðast efnisframleiðandi, sem nýtir sér þær stafrænu leiðir sem í boði eru til að koma efni til lesenda sinna og neytenda. Það er efnið sem skiptir höfuðmáli,ekki formið sem það er sett fram á.

Verk Kjarnans verða dæmd lesendum hans. Trúnaður Kjarnans verður einungis gagnvart þeim, því það er þar sem hagsmunir hans liggja.


Saga Kjarnans

Kjarninn var formlega stofnaður 1. júní 2013. Við stofnun hans var ákveðið að synda gegn straumnum á tvennan hátt. Í fyrsta lagi að einblína á fáar djúpar og ítarlegar fréttaskýringar um þjóðfélagsmál í efnistökum. Í öðru lagi birt Kjarninn efnið sitt í appi, sem stafrænt fréttatímarit.

Í október 2014 var miklum breytingum á Kjarnanum hrint í framkvæmd. Þá var kynntur til leiks fréttavefur sem myndi sinna daglegri fréttaþjónustu en halda áfram fast í þá hugmyndafræði um gæði og dýpt sem Kjarninn er byggður á. Samhliða var útgáfu stafræna fréttatímaritsins hætt.

Ári síðar, eftir margra mánaða ítarlegan undirbúning, var nýr fréttavefur settur í loftið. Hann er einstakur í íslenskri fjölmiðlaflóru og sérsniðinn að þeim áherslum sem Kjarninn stendur fyrir.

Í dag er sá vefur heimahöfn Kjarnans. Miðillinn heldur einnig úti daglegu fréttabréfi, metnaðarfullu hlaðvarpi, daglegri fréttaþjónustu á ensku, vikulegu ensku fréttabréfi og hefur haldið viðburði um þjóðþrifamál.

Stjórn Kjarnans

Hjálmar Gíslason
Stjórnarformaður
Birna Anna Björnsdóttir
Stjórnarmaður
Guðrún Inga Ingólfsdóttir
Stjórnarmaður

Láttu okkur heyra það

Kjarnanum er ekkert óviðkomandi og er ekki hafinn yfir gagnrýni. Sendu okkur línu ef þú hefur skoðun á Kjarnanum eða vilt beina athugasemdum til okkar. Tölvupóstfangið okkar er kjarninn@kjarninn.is.

Praktískar upplýsingar

Kjarninn miðlar ehf.

Laugavegi 3

101 Reykjavík

Sími: 551-0708

E-mail: kjarninn@kjarninn.is